فعالیت های فلم انکس و بانوان انکس در مکاتب هرات

Posted on at


:شاگردان عزیز


.در لیسه محجو به هروی فعالیت ها افزون گشته است


اگر چه این مسابقات سالم و دوستانه بود اما بازهم رو در روی شان به قسم جدی بود که صنف یازدهم در مضمون  پشتو توانست که دوستان مقابل شان را مقلو ب این رقابت بسازند. ودر مضامین انگلیسی و بیولوژی صنوف دهم مسابقات شان مساوی خاتمه یافت.


که هنوز هم این مسابقات بین صنوف دیگر و بقیه مضامین بر قرار می باشد و از طرف دیگر قسمی که شاهد آن هستیم فرا روی و آستانه امتحانات سالانه قرار داریم این معاونت به نحوه آمادگی شاگردان به امتحانات شان را نشان می دهد.


در پهلوی آن تمام صنوف درسی توسط آمرین دیپارتمنت ها به صورت جدی بازدید به عمل آمد.در مورد درس٫ درسهای کتاب٫ آموزش استاد٫ برداشت شاگرد٫ مشکلات و تقا ضای شاگر دان بحث صورت گرفت در کل تمام تدریس استاد در یک صنف در هر دو تایم تدریسی سروی بازدید شد. و همچنان پروسه تهیه سوالات سالانه هم شروع گردیده که اساتید محترم در حال ساختن سوالات امتحانات شان بوده و آمرین دیپارتمنت به منظور تاید تعویض می نمایند.


در پهلوی آن کمیته شاروالی این لیسه که جز کمیته های کاری در قالب شورای متعلیمن این لیسه می باشند دستاورد بس عظیمی داشتند طوری که تیمی از شورای متعلیمن هر یک ریس شورا٫ معاون شورا  و مسوول کمیته شاروالی یک تر تیک چهار روزی تحت عنوان (شاروالی٬ نقش٬ مسوو لیت های شهروند٬ شهر) که از طرف موسسه رمپ اپ و شاروالی بوده است پشت سر گذاشتند.و همچنان در این لیسه پروگرام واش (آب٬ نظافت٬ حفظ الصحه ) که قبلا از طریق کلنیک صحی معارف راه اندازی شده بود٬


تطبیق شد. البته توسط س (سه) نفر از استادان این لیسه صورت گرفت. که شاگردان این لیسه در قسمت حفظ الصحه جسمی و محیطی هیچ مشکلی ندارند. و همچنان به ارتباط همین (واش) پیام های صحی به کمک شاگردان این لیسه بروی تکه ها با تصاویر تهیه وبه دیوار ها و درختان این مکتب نصب گردید.نوسنده:پرستو رحمانیAbout the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160