ثروت

Posted on at


ثروت


ثروت حقیقی، علم وتقوا است


هرچه ثروت بیشتر می شود، حرص وطمع هم بیشتر می شود


رفاه جامعه، جز با تعادیل ثروت امکان پذیر نیست


ثروت برای زندگی است نه زندگی برای ثروت


نگهداری ثروت به مراتب دشوارتر از کسب آن استنه آنقدر فقیر باش که محتاج دیگران باشی ونه آنقد رثروتمند که دچار غرورشوی


شخصیت ناشی از ثروت، فانی است


اندوختن ثروت، جزاز راه تجاوز به حقوق دیگران ممکن نیست


ثروت وفقر هردو سبب بندگی است اولی سبب بندگی ثروت می شود ودومی سبب بندگی خلق


  ثروت دانا همان علم ودانش اوست


اگر ثروت همه عالم راهم داشته باشی، مرگ که آمد تهی دست خواهی رفت


کسی که درپی تحصیل ثروت است،وقتی برای تحصیل علم نداردحرص ،کینه،تکبر،ظلم وتعدی همه زایده ثروت هستند


اگر ثروتمندان به فکر تهید ستان وفقرا بودند هیچ وقت ثروتمند نمی شدند


ثروت کلیدی است که هر"در"وهر"راه" بسته ای را باز می کند


ثروت تنها درسیم وزر نیست،درعقل وسلامتی وشناس هم هست


.....و در آخر 


بزرگترین دشمن بشر ثروت است


یاسر اچکزیAbout the author

yasar-asekzai

This is Mohammad Yasar Asekzai 21 years old, From Kabul Afghanistan, student at Faculty of Law at Cairo University, He is interested in Writing, Reading and Exercising.

Subscribe 0
160