فلمنامه لیکل په افغانستان کی

Posted on at


ګرانو زده کوونکو:


هر څوک کولی شی فلمنامه ولیکی٬ مګر د لیکلو لاری یی ډیر مهمی دی او باید په کامله توکه مطالعه ولری او د هغو لغاتو ذخیره یی ډیره اوسی او هم جالبه نظرونه ولری ترڅو چی وکولی شی لوستونکی جذب کړی او بله فلمنامه یی ولولی او د دغه لاری تعقیبول د فلمنامه پرمختک سبب کرځي.


د یوی فلمنامی لیکلو لپاره باید مخته د هر شی د لیکلو څرنکوالی وپیژنی او باید کوم شی ولیکی. چی د کامری مخته د فلم اخیستلو وړ ولری. او حتی هغه ساده شی ستاسو په فکر کی کولی شی ډیر ښه او جالبه مطالبو ته موبدل شی. فلمنامه باید دارنکه ولیکل شی چی لوستونکی وکولی شی د هغو ویلو سره هغه صحنی او پیښی په خپل فکر کی ووینی او تصور یی کړی.په یوه فلمنامه کی باید شخصیتونه٫ پیښی او هر هغه شیان چی باید پیښ شی په یو دستور العمل غوندی چی د فلم نامه لیکونکی باندی لیکل کیږی اوسی. فلمنامه معمولا د صحنی جزئیات٬ خبری او اتری٬ او ځینی وختونه د کامری ځای او زاویه یی ټاکل کیږی.


له بده مرغه هغه ستونز چی زموږ ګران هیواد افغانستان فلم نامه لیکلو برخه کی شته دی٬ د بودیجی٫ د لازمه تجهیزاتو او٫ د حرفه ای لوبغاړی٫ د مناسبه شرایطو او نورو عواملو کمبودی ده. مګر ډیره لویه ستونزه چی د فلم جوړو مانع کیږی د ښه او کامله فلمنامه لیکلو کمبودی ده.نیکمرغه نن زموږ په ګران هیواد یو شمیر ډير زده کونکی د ښوونځیو نه شته دی چی فلمنامه لیکلو ته یی پیل کړی دی چی د افغان سیټادل شرکت له خوا نه دغه شرایط ورته چمتو شوی دی٫ او هغوی ته د فلم نامه لیکلو ټولکی چمتو شوی دی او یو شمیر یی ورځ په ورځ ښی ښی او کاملی فلم نامی لیکی او خپلی فلمنامی په Examer content creator کی یی کښښدی ترڅو چی نور خلک یی ولولی او خپل نظرونه د هغو ښه لیکلو په اړه ورکړی. 
About the author

FatehHighSchool

Fateh High School was established in 2008. The school is located on Ferqe street and has 4 shifts (2 shifts for female and 2 shifts for male). It has 6,200 students, 160 teachers and 7 department in different fields.

Subscribe 0
160