ارزش هنر واقعی

Posted on atتمام قدر و منزلت یک ممکلت و سهم زیادی از توان یک کشور به فرهنگ اصیل بر پایه افکار و اندیشه خالص است. دانایی و اطلاع مردم یک ملت است که آن جامعه بسوی پیشرفت قدم برمیدارد و یکی از پایه های مهم این شناسایی هنر این ملت است.


مقاومت هنر مربوط مقاوم ترین مقاومتهاست و دلیل این است که وظیفه ی آن با روح و جان انسانهاست و از جسمیت و مادیات  جدا است. شما کم و بیش شاهد هستید که متاسفانه امروز هنر تا حدی بسیار زیاد استفاده ابزاری و وجه مادی پیدا نموده است و کم و بیش از مسیر واقعی خود جدا شده است و اکثرا برای هدف های پوچ و کم ارزش استفاده میشود و آنطور که باید ابلاغ شود به انجام رسانیده نمیشود. مخصوصا تهاجم فرهنگی بیگانگان بر روی حرفه هنر کشور ما اثر زیادی گذاشته است و درین میان تعداد کثیری از آوازخوانان ادعای هنرمند بودن را از آن خود کرده اند در حالی که اگر کمی دقت شود هدف همگی جز گام برداشتن بسوی کسب شهرت و درآمد چیزی دیگری نمیتواند باشد و دراین جاست که هنر از مفهوم اولیه واقعی خود خارج میشود، ولی عده ی از انسانها از هنر تعبیر های نادرستی دارند که بطور واضع بیانگر عدم آگاهی و شناخت نادرست آنها از هنر است.  هرانسانی میتوند آوازخوانی نماید اما هرکسی نمیتواند هنرمند شود، نباید دفعتا به چیزی که هنر نامیده می شود، روی آورده و در صدد آموختن آن بود؛ زیرا چه بسا بی نزاکتی هایی که یقینا در تضاد با تعالیم آسمانی و دینی است، بر آن نام هنر گذاشته شود ! این مسله بسیار مهم است که باید کمی دقت شود،. و همچنان در هنر هفتم اگر هنر به نیمه برهنه نمایش دادن خانم ها در رسانه ها باشد، تصاویر مستهجن و غیراخلاقی بازیگران انتشار یابد و ارزش های والای انسانی را زیر پا نماید بنده شخصا از هنر استعفا خواهم داد ! باید یک هنرمند، در اجرای هنر خود، از موازین پذیرفته شده اجتماعی ، فرهنگی و دینی پیروی نماید همانطوریکه ملاحظه فرمودید در هنرها خود هنر به جز زیبای چیزی دیگری نیست ولی این تنها انگیزه هنرمندان است که میتواند از هنر به شیوه منفی و یا مثبت استفاده نماید  خودما پی بردیم که هدف واقعی هنر غیر از نشان دادن و نمایش دادن زیبای ها ، نیکی ها و پاکی ها چیزی دیگری نمیتوند باشد. هنر پلی برای وصل نمودن و نزدیک کردن قلب ها است.. پلی برای از یاد بردن خشونت ها ، کینه و حسد ها ، پلی برای فراموش نمودن خودخواهی ها به منظور مشاهده زیبای های اصلی. قدرتی که هنر دارد؛ مى‏تواند به آسانی مرزهاى جغرافیایى را بپیماید و محدودیت‏هاى زبان‏هاى مختلف ملّت‏ ها را پشت سر گذارد و در دورترین نقطه ی جهان، میلیون‏ها چشم را شیفته زیبایى خود سازد و لبخند شادی بر لب‏ها بنشاند، حتّى در عصر سیاست نیز هنر، قدرت خود را بطور واضع نشان داده است. یك خطبه قوی یا شعر حماسى، یا فیلمى شورانگیز، به آسانی مى‏تواند ملتى را بر زد یك نظام فاسد بشوراند. کم و بیش ما همچنان به سهم اندک خود در کار و دفتر ارزشهایمان بسوی آن هدف هستیم و در حد و توان خود گام بطرف انسانیت و هنر انسانی برمیداریم که از تربیت واقعی هنر بهر ببریم.About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160