آرتور لانجرمن د لانجرمن دیاماندز سازمان خاوند٬ د جودو او زده کړی برخه کی یی

Posted on at

This post is also available in:

آتور لانجرمن (Arthur Langerman) د لانجرمن دیاماندز خاوند٬ چی د طبیعی الماس یو تولید کونکی سازمان دی. نن هغه د یو نړیواله پرمختک کونکی په توکه په دغه برخه کی بولی. وروسته د دی نه کله چی هغه د یو ملګری له خوا نه جودو ورزش سره مینه واله شو تصمیم یی ونیولو چی د نیویورک جودو جام چی په ۲۰۱۴ کال مارچ میاشت کی به برګزاره شی تمویل کړی.

په لاندی کی د ښاغلۍ آرتور لانجرمن مرکه د لانجرمن دیاماندز شرکت په اړه یی شته. هغه د جودو مینه وال دی او په دغه باندی فکر کوی چی دغه ورزش څرنکه کولی شی د ماشومانو زده کړی برخه کی کمک کونکی اوسی.

انکس فلم: څرنکه د الماس صنعت ته پیل وکړلو او خپل سازمان مو جوړ کړلو؟ 

آرتور: په ډیره ځوانی کی می دغه صنعت ته می مخ راوړی دی او بلاخره خپل ځان می د خرڅولو برخه کی وموندلو. کله چی د الماس صنعت ته می پیل وکړلو٬ د طبیعی رنګی الماسو تجارت لکه د سپین الماس غوندی دوموره ښه نه وو٫ او د لږ قیمت نه برخورداره وو. په حقیقت کی ډیر خلک تجارت ته د معامله ګراو مینه پر اساس باندی پیل کوی. د وخت تیریدلو سره٫ مستقله شوم٬ د رنګه الماسو ظرفیت می وموندلو. وروسته می تصمیم ونیولو چی د طبیعی رنګه الماسو باندی تمرکز وکړم چی د سپین الماس په برابر کی کمیابه او ښکلۍ دی. 

انکس فلم: څه شی د لانجرمن الماسونو سازمان خاص کوی؟

آرتور: دهغه ځای چی دغه سازمان د ۱۹۶۵ کال تر اوسه د لانجرمن رنګه الماسو جوړولو په حال کی وو٬ یو خاص سازمان دی. ځینی ښکلی نادره او مختفله تیګی لرمه٫ کله چی خلک یی بل خای پیدا نکړی٬ موږ ته راځی او مطمئنه دی چی کولی شی دلته کوم شی لاس ته راوړی. موږ په مختلفه قیمتونو باندی تیګی لرو چی خلک مطمئنه کوی چی دغه ډیر ښی تیګی د هغو سلیقی پر اساس باندی یی دی. چی موږ د خپل مشتریانو خدماتو برخه باندی ویاړ کوو او خپل ډیر زیار آباسو چی مطمئنه شو زموږ نه ټول راضی دی. 

انکس فلم:  ولی تصمیم مو ونیولو چی د نیویورک جودو جام تمویل کړی؟

آرتور: زما ډیر نږدی ملګری آرتور کناریو (Canario)٬ د جودو نړیواله اتل زما توجه یی دغه جام ته راټوله کړه. هغو زما نه دعوت وکړلو چی د هغو څو سیالۍ وګورم٫ چی ما د هغو نه ډیر خوند بوتللو. وروسته د آرتور سیالیو نه په دغه باندی پوه شوم چی څرکه جودو کولی شی د ماشومانو روزنی باندی اثر کښښدی. 

انکس فلم: آیا باور لری چی المپیکی ورزشونه لکه جودو غوندی کولی شی د زده کونکو زده کړی سره سهم ونیسی؟

آرتور: د ماشومانو ننی روزګار کی ډیر کمه توجه ګیږی او دوی ډیر اړتیا لری ترڅو چی خپل شخصی نظم ته پرمختک ورکړی. باور لرم چی جودو ورزش او نور المپیکی ورزشونه دغه مهارتونه ماشومانو ته ورکوی او دوی کمک کوی چی د پرمختک په لور دندو رقابتونو کی او نورو برخو سیالیو کی برخه واخلی.

۲۰۱۳ نیویورک جودو آزده جام آخری دوره:About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160