معرفی از زراعت وشکل ابتداًیی آن درافغانستان

Posted on at


زراعت یکی از پدیده های مهم حیاتی نه تنها در یک کشور بلکه در تمام جهان است .که از طریق آن مواد غذای وموادی که باعث تولید انرژی در بدن انسان میشود تهیه میگردد.زراعت شامل غرس نهال های مثمر وغیر مثمر،کشت حبوبات وغله جات ،کشت انواع میوه جات زمینی تزویج فرهنگ استفاده از غذایهای محلی در یک جامعه ویک ملت است قسمی که گفته میتوانیم زراعت بخشی از میراث های یک کشور نیز است ونظر به جغرافیه سیاسی یک منطقه دریک منطقه زراعت صورت میگیرد.
واما زراعت در افغانستان!کشوری که تقریباًپنچ دهه قبل تمام مصرف اش زراعت بود وابزار زراعتی آنرا نیز وسایل بسیار ساده وابتدایی تشکیل میداد.در حالی که اکنون بسیاری از د هقانان از وسایل پیشرفته ومدرن برایکشت زراعت استفاده میکنند .که بعضاً از طرف دولت به آنها داده میشود وبعضی دیگر را دهقانان به سرمایه خود خریده اند.
که این کار راه زراعت را در افغانستان باز نموده وباعث شده که صادرات و واردات در افغانستان رونق بگیرد که صادرات افغانستان شامل میوه خشک وتازه ،برنج وگندم میباشد.که میوه خشک آن شامل کشمش،پسته ،بادام ،جلغوزه وغیره میباشد.


ومیوه های تازه آن شامل سیب ،انار،سنتره،ناریج،خربوزه،لیمو مالته وغیره میباشد.وهنگامی که این میوه جات به خارج صادر میشود در بدل آن بسیاری از وسایل که مورد نیاز مردم است وارد میشود بناًزراعت در افغانستان رول اساسی دارد.والبته نباید فقط به این چیز های که امروز کشت میشود توکل کرد باید در زمینه رشد وانکشاف آن درکشور توجه کرد واین نه تنها وظیفه دولت است بلکه وظیفه تمام مردم ودهقانان نیز است که در زمینه رشد وانکشاف آن تلاش های همه جانبه نمایند.وطریقه های که میتوان زراعت افغانستان را توسعه دادبستگی به آب وهوای هر منطقه نظر به کشت حبوبات ،غله جات،سبریجات،میوه جات،وغرس نهال هادارد.یعنی در جاهای که رطوبت وآب به اندازه کافی است باید گندم وانواع دیگر نباتات راکشت کرد ودر جاهای که آب بسیار کم است ومنطقه خشک است زعفران ،پسته وبعضی دیگر از نباتات کشت شود.


وبه همین طریق میتوان هم از ضیا آب جلو گیری کرد.وهم در رونق زراعت تاًثیر مثبت گذاشت.که باعث افزایش حاصلات زراعتی در یک کشور


میشود .وهمچنان توجه کشورها نسبت به یک دیگر جلب میکند.که باعث رقابت های سالم در بین کشور ها میشود


 About the author

160