درک

Posted on at


                                


درك در لغت فهميدن را گويند،و در اصطلاح تسليت برغم هاي ديگران ،و ديگران رااز غم و درد خود آگاه كردن را درك (فهميدن)را گويند


بدبختانه در جامعه كه ما زنده گي ميكنيم كسي، كسي را درك نمكند وتاجائيكه كه يك انسان را درك كنند بالايي خم هاي آن نمك پاش داده و او را مورد تحقير و توهين قرار ميدهند. بسياري از انسان بخاطريكه نمي توانند درد دل خود را براي ديگران بگويند ،تمام غم و درد ها را در دل خود نگاه مي كنند كه اين اشخاص دچار مريضي رواني شده و هميشه غرق در خيالات خود هستند.


اين اشخاص ازاين ميترسند كه مبادا كسي از كار ها ويا غم هاي شان كسي باخبر شود ، و آنهامورد توهين وتحقير .


اين واقعات در جامعه و زنده گي ما كاملاً آشكار است و ما نمي توانيم اين را ناديده بگيريم. بعضي از اشخاص از جملاتي خجالت مي گشند و يا هم جرأت گفتن آنرا ندارند ، كه بعضي از اين جملات قرار ذيل اند:


 


1) من كسي را دوست دارم كه او...... .


عده از جوانان هر دو طبقه يعني طبقه ذكور و اناث از گفتن حرف دل خود كه دوست دارند با كي ازدواج كنند در دو دليل درگيراند:


                   ·شرم از فاميل كه اين جزئي از استرس ها هم بشمار مي رود.


      ·از ترس اينكه مبادا مورد لت و كوب فاميل قرار گيرند و فاميل شان آنها را از خانه بيرون نكنند.


اين هر دو دليل ذكر شده بيشتر دختران را مورد خطاب قرار ميدهد و دختران هم نمي توانند حرف دل خود را بگويند ، و روي همين محلوظ اين دختران تمام كار ها را بدون آنكه كدام چيزي بگويند و با هم كسي آنها را درك كند قبول مي كنند.


 


2) من دوست دارم بروم...... .


بعضي از دختران يا پسران براي فاميل شان چنين مي گويند: من دوست دارم كه سند فراغتم را از ايران بگيرم.


ولي فاميل شان بدون آنكه فرزند شان را درك كنند، كه فرزند شان دوست دارد كه سند فراغتش را از كدام كشور ديگري بگيرد او را مورد توهين وتحقير قرار داده ودركش نمي كنند.


نكته: اما ما نبايد فراموش كنيم كه بعضي اوقات والدين صلاح فرزند شان را مي خواهند.


 


3) من ميخواهم فلان چيز را برايم بخرم آيا........؟


هزاران جنس ديگر وجود دارند كه عده از والدين دوست دارند كه فرزند شان از آن با خبر شود، ولي فرزند شان جنسي مي خواهد كه فاميل او آن جنس را نمي خواهند كه فرزند شان بخرد ، و به بهانه هاي ديگري به او پول نمي دهند و او را درك نمي كنند.


اما بعضي از جوانان جنسي را مي خواهند بخرند كه استفاده از او به نفع شان نبوده بلكه به نقص شان مي باشد و چون فاميل شان از اين آگاهي كامل دارند به بهانه هاي ديگري به او پول نمي دهند.


 


 


           پريسا احمديAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160