من یک شهر زیبایی میخواهم

Posted on at


میخواهم شهری داشته باشممیخواهم شهری داشته باشم که دارای میحط زیست سالم باشد


میخواهم شهری داشته باشم که دارای ترافیک منظم و منسجم باشد .تا بتوان به طور صحیح و درست عبورو مرور ترافیکی وترانسپورتی که جز مهم حیاتی یک جامعه است داراباشد


میخواهم شهری داشته باشم که مردم برای تعین سرنوشت خود و اولاد های خویش به طور همه جانبه و مسولانه چه در قسمت تحصیل تعلیم وتریبه وغیره دخیل باشند


میخواهم شهری داشته باشم که رقابت های ناسالم درآن کاملا وجود نداشته باشد.به جای آن مفکوره های  کاملا انسانی و اسلامی  این بادر نظرداشت اقتصاد کشورپیاده شود


میخواهم  شهری داشته باشم که کنترول به تمام اموال وارداتی کشورداشته واز وردواموال غیرضروری که باعث نشکست اقتصادکشور و میحط میشود جلوگیری به عمل آید


میخواهم شهری داشته باشم که مکافات و مجازات درآن تطبیق شود و تطبیق قانون بالا همه یکسان باشد


میخواهم شهری داشته باشم  که فشار اداری کاملا وجود نداشته باشد


میخواهم شهری داشته باشم که در آن طفل خیابانی  وبی سرپرست وجود نداشته باشد


میخواهم شهری داشته باشم که هیچ شهروند بدون سر پناه نباشد


میخواهم شهری داشته باشم که  دیگرمعتادی در آن  نباشد


میخواهم شهری داشته باشم که فریا د طفل از گرسنگی شنیده نشودمیخواهم شهری داشته باشم که  کاربه اهل آن سپرده شده باشد


میخواهم شهری داشته باشم که طب و طبابت به آن شهرمعیاری باشد


میخواهم شهری داشته باشم که  دیگرصدای زورگویی شنیده نشود


میخواهم شهری داشته باشم که تمام مسولین خدماتی و مربوط و منسوط و به انتخاب مردم باشد


میخواهم شهری داشته باشم که ازامنیت واقعی که حق هر فرد انسان است برخودارباشد


میخواهم شهری داشته باشم که مردم ومسولین آن قانون گریز نباشند


میخواهم شهری داشته باشم که به شهروندخود زندگی کند به دیگران نیز حق زندگی نمودن را بدهد


میخواهم داری مردمی باشم که چیزیکه به خود نمی پسندند به دیگران نیز نه پسندند.چیزیکه به خود می پسندند به دیگران نیز به پسندند


میخواهم شهری داشته باشم که از امنیت عام وتام  برخودارباشد


میخواهم شهری داشته باشم که مردم آن تمحل پریزبوده و از احترام متقابل یک دیگربرخودار باشند


آرزو عالمیار


 About the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160