نظری راجع به ریاست جمهور یک کشور

Posted on at


یک ریس جمهور دارای چه صفاتی باید باشد


یک ریس جمهورباید پیرهیز گاروبی آرایش بوده منافع ملی به منافع شخصی ترجع بدهد


یک ریس جمهور باید دارای تحصیلات عالی بوده و از تجربه دولت داری خوب برخودار وسابقه وطن دوستی خود را به ملت به  ایثاب رسانده باشدیک ریس جمهور باید از سمست گرایی .قوم گرایی.زبان شتیزی و بی علالتی .گرایش  تنظمیی قانون نشیکنی کاملا اجتناب نماید وعلا این اعمال را محکوم نماید


یک ریس جمهور باید به گفتارنیک  کرادرنیک   ورفتارنیک   امانت داری  وفا بعید  ودوری از هرنوع تبصیض مهشور و مصروف باشد


یک ریس جمهورباید مکافات ومجازات دولتی را کاملا شعار همیشگی خویش قرار داده  وبا آن پای بندی داشته وبه همه ارگان دولتی این با ور را تذریق نموده واز آن و پی گیری نماید این عمل کاملا عادلانه وصادقانه انجام شود


 


یک ریس جمهور خوب  باید  همیشه ضدابت به روابط  ترجع داده و از ملت  گرایی  پرییزکند تاکه دارای یک  تشیکل شایسته سالاری باشد


یک ریس جمهور باید به انکشاف  اقتصاد کشورمفید بوده و به انجام کارهای  زیربنای واساسی کشور .مانند بندهای آب گردان  .ایجادفابکریکات .میکانیزه نموده زراعت تقومیه و پشتبانی  ازمالداری کشور  ایجاد بانک های زراعتی توجه به یازاریایی دشت آوردهای زراعتی کشور تشویق زراعتی و مالداران و کمک بی شامعیه آن ها گماشتن متخصیص آگاه دلسوز جهت  رهنمایی  به این قشریک ریس جمهور باید  توجیه به توازن واردات وصادارت  کشور داشته باشد و تقومیه  صادرات  را در اولویت کاری خویش ملاک قراردهد


یک ریس جمهور باید در تعین وزراد واراکین دولت شایسته  سالاری معیارقرارداده  و توجیه  داشت باشد  که کاربه اهل  آن  سپرده شود


یک ریس جمهور باید تبصیض جنشتی را کاملا  مردود دانسته  وهیچ  نوع فرقی  میان زن و مرد قایل نشود زیرا هردو آنها برای پیش برد جامعه مفید بوده . مکمل  جامعه  مرضع خواهند  بود


آرزو عالمیار


 About the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160