بخش دوم نظری مراجع به ریاست جمهور یک کشور

Posted on at


یک ریس جمهور برای طبقه کارگر جامعه توجیه خاص داشته باشد واز آنها حمایت نموده و به ارتفاع ظرفیت کاری و معیاری شدن  از هیچ نوع کوشش فرو گذاشته  نکند .زیرا به کشور که از جامعه کارگری معیاری و مشخص برخودار است از رشد بلند اقتصادی نیز است

 

یک ریس جمهور اربلند بردن ظرفیت های معارف و اعتلای کدرها عملی خوب پشتبانی کند. تا بتوانند یک معارف معیاری داشته وبه تریبه تخصیص خوب که رشد مرورت کشور است گاهی عمل برخودارند

یک ریس جمهورباید بودیجه یی جهت سهوی تمام معادن مملکت اختصاص داده و به اثتناد واستخراج درست و حفافظت آن که سرمایه ملی میباشد .گام های تعین بر دارد  و از استخراج غیرقانونی که اکنون  جریان دارد هر چه عاجل جلوگیری کند

یک ریس جمهور آگاه باید به حقوق بشر کاملا باورمند بوده و از نقض حقوق بشر جدا جلوگیری نموده و برای شناخت  هر چه بیشتر مردم کشور از حقوق شان  کمیاتیی سرتاسری راه اندازی نماید تا این پدیده ضروری در جامعه  نهانده شود

یک ریس جمهور باید برای محوخشونت  علیه زن گام های استواربر دارد .و قانون محوخشونت علیه زن بجدیت هر چه تمام تصویب  به اجرا گذاشته  و در هر ولایت کمیاتی مخصوص برای تطبیق قانون متندکره پای گذاری کند

یک ریس جمهور خوب برای انکشاف موثروآزادی بیان و پشتبانی از خبرنگاران دلسوز و مستقید جامعه قدم های استوار بر داشته  و بر رشد آن کوشا باشد .چرا که این قشر رکن مهم جامعه را مسیازند

یک ریس جمهور خوب مبارزه علیه کشت ککنار که این پدیده نامیمون کشور عزیز مارا بسوی بر بادی می برد کمیاینی  سرتاسری بنیاد نهاده و هم چنین توسط منابر و مساجد علیه  این کشت و قاچاق و ترافیک آن مبارزه معنوی و دینی راه اندازی کند و مردم را از حرام بودن این عمل خانمان سوز آگاهی دهند

یک ریس جمهور آگاه باید از تطبیق کامل قانون اساسی کشور پشتبانی نموده  ودر انتخاب  شاروال های  کشور که فراموش سپرده شده اقدام عاجل نماید

 

یک ریس جمهور  باید فکر قشرجوان کشور بوده حتی در صورت امکان میتوان یک وزرات خانه برای این قشر آینده ساز کشور تاسیس وبرای کاریابی جوانان کارگر در سطح بین المللی تلاش نماید تا دیگرجوانان عزیزکشور برای پیدا کردن کار به کشور های جهان مهاجرت نکنند. وجان های عزیزخود را از دست ندهند

یک ریس جمهور خوب از تمامیت اراضی کشور به تمام قوا پاستداری نموده واز سرحدات مملکت آگاه بوده وبه درستی محافظت کند  

آرزوعالمیار

 About the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160