دايسيک دسازمان پيژندنه

Posted on at


دايسيک سازمان دنړي تر ټولو پراخ دمحصلينو سازمان په توګه چي د ٨٠٠ څخه په زياتو پوهنتونو کي همدارنکه د ٩٠ څخه په زياتو هيوادونو کي وجودلري دځوانانو لپاره يو بين الملي دريځ دي تر خو دوي وکولي شوي خپل بت استعداد ومومي او هغه ته وده ورکړي او ددغي لاري په جامعه باندي مثبت تاثير ولريدپورتيني هدف په منظور موږ هر کال دخپلو اعضاوو لپاره تقريباً ٣٥٠ کنفرانسونه ٤٠٠٠ د پرکتيک فرصتونه او د ٥٠٠٠ څخه زيات درهبري پوستون برابروو د ايسيک بين المللي سازمان د څوانانو دلا پرمختيا لپاره يو څانګړي تګلاره پر مخ بيايي همدارنګه ددي سازمان دغړي توب له لاري هر فرد کولي شي جي خپل شخصي اړيکي تقويه او دخپلي روښاني  ايندي لپاره لاره هواره کړي .


تقريباً له ټولو اقتصادي سکتورونو څخه دزرو په شاوخوا کي اداري له مونږ سره همکاري لري چي ددوي هدف دځوانانو پر مختګ او دنړي لوړو او څوانو استعدادونو ته رسسيدنه دهفارغ التحصيل محصلين ته چي د ايسيک په اصطلاح ورته  Alumni


ويل کيږي هغه مربوط اشخاص دي چي په خپله همدي سازمان کي او يا هم په اجتماع کي درهبري وظيفه په غاړه لري او دټولو هغو تجربو او يا اهدافو چي  ايسيک ورته ورکړي او زده کړي دي څخه په استفادي په همغه چاپيريال کي د مثبت بدلون په راوستول کوښښ کوي .


 


زمونږ   نوم : ددي سازمان نو ايسيک دي دفرانسوي


Etudents des nationalinter Assocation  Economiques Scinces  en Commerciales et


لنډوني دي او مفهوم يي (داقتصاد او من جمنټ د محصلينو بين المللي سازمان


) څخه عبارت دي لاکن اوس مونږ دا ډول مفهوم نه تري اخلو څکه چي دا وخت دا سازمان ډير پراخ او داقتصاد او منجمنټ په څنګ کي نو ر ديسپلينو نه هم په بر کي لري همدارنکه زمونږ اساسي فعاليت او رول په روښانه توګه لاندي دکر کيږي.


 


زمونږ ماهيت:


دايسيک سازمان يو حهاني، غير سياسي، غير ټرلي، غير انتفاعي سازمان دي چي ټول مامورين  يي دلوړو تحصيلاتو محصلين  او يا هغه محصلين دي جي په تيره نژدي کي دلوړو تحصيلاتو څخه فارغه شوي وو ددي سازمان غړي په جهاني مو ضوعاتو کي همدارنګه په رهبري او منجمنټ کي علاقه لري دايسيک سازمان دنژاد، رنګ، جنس، عقيده ،مذهب ،قبيله په اساس تبعيض نه کوي.


زمونږ هدف:


زمونږ هدف دانسان استعداد تکميلونه او دجهاني سولي لپاره هڅي دي .


زمونږ نده:


زمونږ بين المللي دريځ دځوانانو لپاره داسي لاره جوړوي چي تر څو دوي وکولي شي دخپل استعداد د لوړولوتر څنګه د ښه رهبريت په ښودلو په جامعه کي مثبت بدلون راوستلاي شي.


زمونږ اصلي کار:


د ايسيک سازمان يو ډول ځانګړي تجربه دخپلو اعضاوو په لاس ورکوي چي هغه عبارت ده له عملي رهبري په بين لمللي سطح د پرکتيک تجربه او په بين لمللي زده کړي محيط کي برخ اخستنه ده.About the author

mohammadwaseeq

Mohammad Waseeq was born in Nimroz-Afghanistan. He graduated from Farokhi high school in Nimroz. Mohammad is studying Medical in Qhalib private Higher Education university in Herat-Afghanistan. Mohammad has ability to speak and write in these 3 language Pashto, Dari and English. As to this ability he has interest to write…

Subscribe 0
160