معیار های یک شهروند در وقت انتخاب نمودن یک ریس جمهور

Posted on at


ویایک زعیم و رهبر در کشور باید در نظر داشته باشد و آن دقت کامل نموده  تا انیکه در یک اشتباه  خود و هموطنان و کشور خویش رادر یک دوره چند ساله به و رطه هلاکت و بد بختی نه اندازد زیرا  باید متوجیه بود که یک رای گاهی شده که سرنوشت یک ملت را رقم  زند  کده نخواسشه اگر از این پروسه بزرگ و ملی  بطور  سرسری بگذریم بدون توصعه بکس که شایسته این مقام نباشد رای  بدهیم  البته به محکمه و جدان خود مسعول بوده و به خود و دیگران جفا بزرگ نمودیم .پس وقت داریم به حوصله مندی  هر چه بیشتر وشود با اهل نظر و نتیجه گیری از مناظرهای کاندیدان ریاست جمهوری و در راه کارهای آنها نه شعارهای که در آن عمل  نباشد گوش داده تحلیل و تجزیه نموده تصمیم بگیرید چرا پشیمانی  شوری نداردهموطن عزیز توصعه  داشته باشید  که شخص مورد نظر شما توانای این را دارد که از شکل ملیون ها جوان بیکار کشور آگاباشد که بواسط کار به هر دوازه سر گردان و برای بدست آوردن لقمه نان حلال  برای خود و فامیل خود گای به مزرهای کشور های بیگانه  بیرون انیکه جرمی را مرتکب شده باشند  مورد حمله  بی رحمانه و ظالمانه پاشداران آن کشور ها قرار گرفته و به شهادت برسنیده بدون کرامت انسانی در نظر گرفته شود اجساد آنها را حیوانات درنده می خورند و از دفن آنها خبری نیست آیا برای بیرون رفت از این مشکل راه کار واقیعی و قانع کننده که شما را ارضاع کرده باشد در مناظرها دیده ایید


ملت مامتاسفانه امروز به چالشهای در قمست وحدت و یک پارچه کی ملت مواجه بوده وطی سالهای زیاد در این راستا قدمی بر داشته نشده اگر شده هم موثر نبوده یک عده خدا بی خبران برای بیشتر در اهداف شوم خودها آگاخانه به تفرقه  اندازی بنام  قومیت ,زبان ,نژادی و غیره.تخم نفاق در کشور پاشدن که کشور به آزمون تخت ریس جمهور انتخاب شده  چه بر نامه دارد  مواجه است  برای برداشته این چالشها زمانی یک ملت سر بلند و کامیاب است و در این جامعه ملل و دنیا با عزت است که دارای ملی باشد


 


آیا کادید مورد نظر شما در باره معارف و تحصیلات عالی  توجه کاری و مداوم را داراباشد وبه این امر مهم ارزش قایل هشت باخیر اگر هشت آیا از وضعیت 250000جوان دوطلب کا نکور که عده عدد آنها به پوهنتون های کشور جذ ب میشوند  برای عده بیشتر آنها که متاسفانه  کا میاب  نمیشوند  ویا آن عده که سالانه از پوهنتون  ها فارغ میشوند وبی سر نوشت  میباشند چه مژده دارد تا ایشان را به آینده امیدوار سازد و جلو  ساخت ها قاچاق انسان را بگیرد


آیا در وجود کاندید مورد تاثیر خویش بدون در نظر داشت قومیت .زبان.سمت توانای این را می بینید که بتواند افغانستان از جمله فاسد ترین  کشورهای بیرون نموده و فقر را که دامن گیر 70  %مردم کشور میباشد دورنموده وکشور را بسوی آسایش و رفاه همگانی شوق دهد و به جوانان امید زنده گی خوب را ایجاد نماید


آیا کاندید ای که برگزیده به آوردن امنیت . عدالت  اجتماعی و تطبیق قانون باور مند است .یا انیکه فامیل و اولادهایش به خارج کشور لز زندگی و رفا آسایش بر خور داربوده  فقد چند روز به خوش گذرانی و جیب پر نمودن از خون مردم بی چاره کشور متعقداست وسی دراین باره دقت باید نمودُ About the author

arezoo-alemyar

she is arezoo alemyar , she studin in low (Ishraq)univercity , she was born in 1992 in Herat city Afghanistan , she live in ferdowsi street . she is a favorite of cooking , she is a bloger in Afghancitadel and Filmannex company.

Subscribe 0
160