ربا ورباخوری

Posted on at


 کلمه ربادرلغلت بمعنی زیادت وفراوانی است ودراصطلاح فقهی مراد زیادت برسرمایه است زیاد یاکم باشد خداوندمی فرماید:"وان تبتم فلکم روٌوس اًموالکم لاتظلمونولاتظلمون"بقره279(هرگاهتوبه کردید سرمایه خودتان ازآن شمااست،ستم میکنیدکه سود طلب کنیدوبشمانیزنبایدظلم بشود که ازمایه کم گردید.


"حکم ربا":رباوسودطلبی بدان شیوه خاص درهمه ادیان آسمانی حرام است چه دردین یهودوچهدردین مسیح وجه دراسلام.درعهدقدیم آیه 25 فصل 22 ازسفرخروج آمده است:هرهرگاه مالی رابیکی ازفرزندان شعب من قرض دادی باوی چون طلبکاررفتارمکنوازوی سودورنج مالک راطلب مکن".بازهم درآیه 35 فصل 25 ازسفرلاویین آمدهاست"هرگاه برادرت نیازمند شوداوراحمل کن ونیازوی رابرطرف ساز...ازاوسودومنفعت مگیر"لیکن یهودیان برای گرفتن رباوربح ازغیریهودی منعی نمی بیندآنگونه که درآیه25


ازفصل23 ازسفر تثنیه آمده است که رياقرآن درسوره نساًآیه161این پندارایشان راردکرده است:"واءخذهم الرباوقدنهواعنه"(یکی دیگرازجراءم بنی اسراءیل آن بودهکه ربارامی گرفتندارانجیل لوقاآمده است:"هرگاه بکسی قرض دادیدوازاوانتظارپــاداش وفزونی داشتید پس چه فضیلت برای شما شناخته میشود؟ولیکن اعمال نیک ووخیرات کنیدوقـرض بدهید بدون اینکه منتظرفـــابده ورباوسودآن باشیدآنوقت استکه پاداشت شمافراوان خواهد بود.علمای یهودبرتحریم قطعی ربااتفاق نظردارندوبدین نصوص استنادمی کند"سکوبـار"گفته است:"هرکس گوید که ربامعصیت وگناه است اوملحد خــارج ازدینب بحساب می آید"پدر"بوتی"گفته است:براستی سود خوران وربــاخوران درزندگی دنیاشرف خویش راازدست مـی دهند وشایسته آن نیستند کــه بعد ازمرگشان تکفین شوند".قرآن کریم درچند جـــای برحسب تــرتیب زمانی ازربــا سخنی گفته اشت.درآیهایمکی چنین آمده است:"وماآتیتم من ربــالیربوافی أموال النـــاس فلایربواعندالله وماآتیتم من زکاةٍتریدون وجــه الله فــاءولیک هم المضعفون"روم 39.(آنچه بخلق خدایبدهد به امیدفزونی تابه زیــادت ازآن مکافات کنند تــان.به نزدخدای تعلــی زیــادتنشودآن.وآنچه بدهیدبعنوان زکــــات برای پاکی تن ومال ورضای خدادرآن طلبکنید شما پاداشت آن راچندین برابرمی یابید.ودرآیه مدنی بصراحت رباراحرام قلم دادکرده است وچنین مهربانی میکند اللهیـــاأیهاالذین آمنوُلاتاکلوالربااضعافاًمضاعفةواتقوالله لعلکم تفلحون"آل عـمران ای موءمنان ربانخوریددرحالیکه چندبرابرسودوبراجل ومهلت آت مــیافرایدتقوای خداپیشه کنید تابرستگاری برسد).


وآخرین چیزی که دراین باره تشریع وقانونگزاری دینی بدین خـــــاتمه یــافتهاست اینست:"یاایهاالذین آمنوٌااتقوالله وذروامـابقی من الربـــــاان کنتم موءمنینفـــــــان لم تفعلوافـاذنوبحربٍ من الله ورسوله وان تبتم فلکم روءس أموالکم لاتظلمون ولاتٌضلمون"بقره 278و279 (ای مومنــاتقوای خدا پیشه کنید وازویبترسید ازآنچه راازربــا خواری مانده است رهــــاکنیدوازآن دست بکشید اگرمؤمنین هستیدوبراستی ایمان آورده اید.اگرچنین کاری نکردید آگــــاه باشیدکهشماباخدای تعلی وبارسول وی بجنگ برخاسته اید یعنی بدشمنی باخداورسولخدابرخاسته اید پس آماده جنگ باآنان باشیدواگرتوبه کنید وازآن دست بردارید.دلیل ازحدیث پیامبر«ص»که رباراازگناهای کبیره شمارش کــرده است .بخـاری ومسلم ازابوهریره روایت کـرده اندکه پیامبرگرامی اسلام(ص)گفت استاجتنبواالسبع الموبقاتقالواوماهن یارسول الله قـال:"الشریک بــاالله والسحروقتل النفس التــی حرم الله الابالحق واکل الرباواکل مــال الیتم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"(ازهفت گــناه بــزرگ کـه هـلاککننده است پرهیزکنید.گفته:چیست آنها ای رسول خدا؟گفت:شرک برای خداقراردادن،سحروجادوگری،وکشتن انسان بناحق که کشتن انسان حرام است مگربحق باشدوبرابردستورحق باشد ورباخواری وخوردن مال یتمیان وفرارکردن ازجهاددرروزحمله دشمن ومتهم ساختن زنان پاکدامن ناآگاه ومؤمن،به زنا.About the author

mohammadwaseeq

Mohammad Waseeq was born in Nimroz-Afghanistan. He graduated from Farokhi high school in Nimroz. Mohammad is studying Medical in Qhalib private Higher Education university in Herat-Afghanistan. Mohammad has ability to speak and write in these 3 language Pashto, Dari and English. As to this ability he has interest to write…

Subscribe 0
160