اهميت رهبري

Posted on at


       در حقيقت  اين اهميت به اندازه است که برخي از نويسنده گان ومتخصصان فن ،تمام تغييرات وتحولات تاريخی ، پيشرفت ها وعقب ماني هاي يک جامعه ،پيروزي وشکست هاي يک ملت وسازندگي ها وخرابي هاي يک کشور را معلول رهبري هاي درست يا غلط ميداند(که نمونه رهبري هاي نادرست وضعيف را در افغانستان بويژه در سه دهه اخير شاهد هستيم . ورهبري سالم وسازنده را  در کشور همسايه خود جمهوري اسلامي ايران وبرخي از کشورهاي ديگر مثال آورده مي توانيم که وجود مديران ورهبران مدبر ، آن جوامع را بسوي ترقي وتعالي سوق داد ه است .)      امروز حتي درکشور ها ي پيشرفته که معتقد اند  نقش فرد به خاطر افزايش آگاهي هاي مرد م کمر نگ شده است ، ملاحظه مي شود که تغيير يک مدير ويا رهبر شرکت ويا کارخانه ، نرخ سهام آن شرکت يا کارخانه را د ربازارهاي بورس تغيير ميدهد وموجب تحليل وتفسيرهاي مختلف در موردآن شرکت ويا سازمان مي گردد .


       نگاهي به  اهميت رهبري در سطوح مختلف فعاليت هاي سياسي ، اقتصادي ،نظامي وفرهنگي ، چه در گذشته وچه امروز نشان ميدهد که رهبران ومديران نقش بسيار مهم واساسي را  در همه زمينه هاي پيشرفت وحرکت  ها ي اجتماعي به عهده دارند ، وبدون توجه به آن نميتوان هدايت يک  مجموعه اعم از يگ گروه ، يک سازمان ، ملت يا جامعه جهاني را طراحي وتنظيم نمود . مطالعه تاريخ زندگي ملتها وجوامع انساني ميتواند اين ادعارا به اثبات برساندرابطه قدرت ورهبري


      همان گونه که در تعريف رهبري ملاحظه شد ، مهمترين نکته در رهبري جهت دادن ونفوذ برمرئوسان است ، رهبري مستلزم نفوذ کردن و تاثير گذاشتن بر افراد است ومدير در نقش رهبر کسي است که بتواند بر افراد تحت سرپرستي خود مؤثر باشد ،به عبارت ديگر زيردستان قدرت و نفوذ اورا بپذيرند .


       مسئله نفوذ وقدرت رهبري به منابعي که قدرت ونفوذ از آن سرچشمه ميگيرد ارتباط پيداميکند . اصولا ً قدرت عبارت از ( تواناي اعمال نفوذ برديگران ) تعريف شده است . ونفوذ عبارت است از ( اعماليکه  مستقيم يا غير مستقيم با عث تغيير در رفتار ويا  نظرات ديگران  ميگردد .) ارتباط دارند ورهبري با هردو آنها در ارتباط است ، زيرا رهبري با نفوذ برديگران تحقق مي یابد ونفوذ نيز از قدرت سرچشمه ميگيرد.(2)بنابراين شناخت منابع قدرت ضرورت پيداميکندAbout the author

mohammadwaseeq

Mohammad Waseeq was born in Nimroz-Afghanistan. He graduated from Farokhi high school in Nimroz. Mohammad is studying Medical in Qhalib private Higher Education university in Herat-Afghanistan. Mohammad has ability to speak and write in these 3 language Pashto, Dari and English. As to this ability he has interest to write…

Subscribe 0
160