فساد اداری و عواملش

Posted on at


درلغت شکستن را گویند


معنای فساد اداری  رشوه به مقامات  دولتی و استفاده غیرقانونی  از دولت میباشد


منظور از فساد یعنی  شکستن  قوانین  و زیاده روی کردن  در مقامات  دولتی ....


فساد اداری  نه تنها سهم اش  در دولت نیست   یعنی   یک دست  صدا ندارد  یعنی  اینکه شهروند هم با مخلفین یکجا  است  اگر در باره  فساد  اداری  صحبت  شود  مثال  های زنده ای  است  که باید  به همه  رسیده گی  شود  نباید خلاف قانون  دست  بکار  باشند  بلکه  با قانون  یکجا  شده و فساد را از بین ببرند .امروز  از  فساد اداری  بحث میکنیم  و کسانی  را آگاه میسازیم  که اگر  به این  کارها دست دارند  پس  دست بکشند  دو باره تکرار نکنند تا که  جامعه  ما دور از فساد  و مردم  ما به آرامی  و با داشتن آزادی  زنده گی  خود را پیش  ببرند  از گمرک  شروع  میکنیم  مسولین  که در گمرک  دست بکار هستند  آنها  وظیفه  خود را  به خوبی  انجام  میدهند  تا زمانیکه  شهروندی  پیدا شود و به آن پشیهناد رشوه را نکند  در فساد  را بوجود نیاورد  و آن  کس  که  رشوه  را پیشهناد میکند  خودش  یک تجار است  و به فایده  خود رشوه  میدهد  تا کارش  بزودی  انجام  شود  و بتواند  موادی  که از خارج آورده است  محصول کند و به بازار ارزه کند



موضوع  دیگری  که در باره اش بحث میکنیم  قانون شکنی  در مراکز دولتی و صحیح  است  مانند پاسپورت  گرفتن  حق هر فرد  جامعه  است  زمانیکه  یک فرد نیاز  به پاسپورت  دارد یا که مریض دارد  و باید آن را بزودی  بیرون  از کشور  ببرد  مسولین  از فرصت  استفاده  کرده  و خواستار پول  زیادی  میشود  تا  بزودی  پاسپورت  را برایش  بدهد  امکان  دارد  که او شخص  به آن  اندازه  پول کافی را  نداشته باشد  تا بزودی بپردازد و پاسپورت  را  اخذ کرده  و  مریض خود را میتواند  ببرد  و پس  تا مسولین  دست بکار شوند  شهروند  هم آنقدر  پول  اضافی ندارد تابپردازد  در صورتیکه  مجبور شود  پس  این همه  باعث  میشود  تا فساد  بوجود  بیاید  موضوع  دیگر  که باعث میکینم  موضوع  مکاتب  و معارف  کشور است  معلمین  که شناسیت  در معارف را داشته باشند  او را  وسیله قرار  داده محکومت  خود را  به یک  مکتب  میکنند   ویکی دیگری  از فساد ها میتوان  موضوع  محلات  صحیح  را بحث  کرد  مانند  شفاخانه  ها  هم خصوصی  وهم دولتی   مخصوص را خوب میتوان گفت  به خصوص است  و باید  پول  پرداخت شود اما  دولتی 



    چرا؟


شفاخانه  های  دولتی  به جای  اینکه  به مریضان  رسیده گی  کننداز آنها  پول  اخذ میکنند  و انیکار  باعث میشود  تا  فساد بوجود بیاید  ........امکان ندارد  که فسادوجود نداشته  باشند  در هر کشور  محله فساد وجود دارد  و اگر  به فکر  از بین  برون  فساد  در جامعه  بشوند  پس میتوانند  فساد  را ریش کند به کنند  و بتواند  جامعه   افراد  جامعه  ملت  و کشور  خود  را انکشاف  میدهد  وبه  آرامی  و آزادی  کامل  زندگی  کنند


فردینا  عالیمار



About the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160