CBS NEWS,Kerry comes full circle, The Afghan Perspective (Dari)

Posted on at


      جنگ باعث نابودی ملت ها میگردد، حتی کسانیکه خود به نحو در جنگ دخیل اند و یا باعث به وجود آوردن جنگ ها می گردند نیز بعد از مدتی که به ویرانی ها و بد بختی های حاصل از جنگ فکر کنند از کِرده­ی شان پشیمان میشوند. در ویدیویِ که از تلویزیون سی. بی. اس. منتشر شده است، متوجهِ گزارشِ شدم که در مورد (جان کِری) و رابطه­ی او با جنگ ویتنام تحقیق شده بود. او در هنگام جوانی دقیقآ بعد از بازگشت از جنگ ویتنام که در آن مدال های قهرمانی نیز به دست آورده بود با این تلویزیون مصاحبه­ی داشته و یکی از منتقدین آن جنگ بوده و اولین کسی بوده است که از دولت آنوقت امریکا انتقاد نموده و خواهان توقف جنگ در ویتنام شده است. او مداخله­ی کشور های ابر قدرت را در امور داخلیِ کشور های دیگر یک عمل زشت تلقی مینماید و جنگ را تباهی و جهنم میداند. کِری در همان زمان از تمام رهبران دنیا به خصوص امریکا خواسته هست تا از جستجوی راه حل مشکلات از راه جنگ و خونریزی خوداری نمایند و از راه گفتگو میتوان به تفاهم دست یافت. او عامل پیشرفت و نفوذ سیاسی اش را در همین موضوع (مخالفت با جنگ) می داند.

      عوامل به وجود آورنده­ی جنگ در بیشتر موارد خواسته ها و بلند پروازی های رهبرانِ کشور های قدرتمند می باشد. همین رهبران و خواسته های شان بود که در جهان، جنگ های گسترده­ی را، به راه انداختند. جنگ جهانی اول، دوم، جنگ سرد و رقابت های نا سالم اطلاعاتی شان میلیون ها خانواده را در سراسر دنیا بیچاره و داغدار ساخت. از جنگ های چریکی تا استعمال بمب اتم در مقابل همدیگر دریغ نکردند. ابر قدرت ها خصوصآ بعد از جنگ جهانی دوم، دست به جنگ سرد زده و هیچگاه نخواستند با همدیگر رو در رو بجنگند، همیشه یک کشور سومی را برای میدان جنگ انتخاب نموده و به بهانه های گوناگون کشور های مختلف را درگیر جنگ های داخلی نمودند. خساره­ی زورآزمایی های خود را به آنها تحمیل نموده و از آن ها قربانی های جانی و مالی فراوانِ گرفته اند.

     افغانستان نیز یکی از کشور های است که در طول تاریخ توسط رهبران داخلی و رهبران کشور های دیگر به نحو از انحا درگیر جنگ شده است و در تمام این جنگ ها از مردم ستم دیده و بیچاره­ی این کشور قربانی گرفته اند. در افغانستان متاسفانه که در طول جنگ ها، گروه های درگیر به قوانین جنگ اعتنای نکرده و عده­ی حتی ازین قوانین هیچ اطلاعی نداشتند لذا افراد ملکی، اطفال و زنان بیشترین تلفات را داشته اند و این جنگ ها یتیمان، بیوه زنان و معلولین زیادی به جای گذاشته و نیروی انسانی فراوان تلف شده اند.

     مردم ما به فیصدی بالای بیسواد هستند و از حقوق شان آگاهی ندارند و آنانی که با سواد اند و از حقوق شان آگاهی دارند فقط به نفع شخصی شان فکر میکنند و دید شان بسیار محدود است و هیچ وقت به منافع ملی و نفع هموطنان شان فکر نمی کنند و همین باعث شده است که مدت ها را در جنگ سپری کنند و در برابر هر نوع ظلم و ستم خاموش بمانند، گاهی هم اگر کسی خواست به ما کمک نماید نیز نتوانستیم از آن بهره ببریم.

     برگزار نمودن یک انتخابات شفاف و امن مسوولیت دولت افغانستان و انتخاب یک رییس جمهور کاردان و صادق به مردم کشور، وظیفه و مسوولیت ما افغان ها است. باید در انتخاب خود دقیق باشیم و از هر نوع تبعیض به دور، درین صورت میتوان به آینده­ی این کشور ستم دیده امیدوار بود و بس.

 

      In the video on C.B.S.news Published report, I noticed that in the case (John Kerry) and his relationship with Vietnam was explored. Stop the war in Vietnam was he's idea in the internal affairs of other countries, power is seen as an abomination and wickedness of war as hell. His political influence in the development of the thing (against the war) knows.

      In most cases, the causes of war ¬ desires and ambitions are strong leaders. The demands of their leaders and the world wars of the wide, launched. World War II, the Cold War and their intelligence unhealthy competition helpless and distraught made millions of families around the world. The guerrilla war against each other to use the atom bomb did not hesitate. Powers, especially after World War II, the Cold War was never asked to fight with one another face to face, always choose a third country to war on the pretext of a variety of different countries and the civil war began. the damage they inflict their marches, and many of them have been victims of physical and financial.

     Unfortunately, during the war in Afghanistan, the group has engaged the attention of the laws of war and who therefore had no legal even these civilians, children and women are the biggest casualties of the war orphans, women and Persons with Disabilities a widow and staffing have left many dead.

     

     A secure and transparent elections to be held responsible and honest government and elect a competent President of the country, we have a duty and responsibility to the Afghans. You must be careful in your choice and away from any kind of discrimination, in this case, can the oppressed, the hope for the future and cease.About the author

TajMohammadAnwari

This is Taj Muhammad Anwari, son of Abdul Wali. I was born on 22/8/1981 in Heart Afghanistan, from 1983 to 1992 I lived in Kabul with my family, and then we returned to Heart province. I studied primary school in Kabul and I continued the remnant in Heart and…

Subscribe 0
160