پایداره بشرملکرتیا او اجتماعی کارآفرینی سره د جی ام آر اف (GMRF) خارجی روابطو شورای سره, یو ماشوم په یو وقت کی

Posted on at


تیره شپه میرمن الیسا مونتانی”Elissa Montani” د نړیواله سلامتی تمویل سازمان اجرایی مدیر او موسس یی میرمن رویا محبوب او زه یی د بهرنی روابط انجمن همایش ته دعوت کړی وو. میرمن الیسا مونتانی, د سازمان موسس او معاون جوردن کاسالوو, رویا بهار او د سازمان اجرایی مدیر او موسس پول ریکوف او زاړه امریکایی سربازان د افغانستان او عراق لپاره د سخنرانانو نه وو.د همایش گردانندگی د ریچارد ان هاس  ”Richard N Haass” په غاړه وو.
د همایش په حال کی گویندگانو د خیریه سازمانو په اړه معلومات راکړل او دا چی ځرنکه دا موقعیت ته ورسیدل, کارونه چی تر اوسه یی کړی وو او راتلونکی هدفونه یی تشریح کړل. د کډونکو نه سوالونه ونیول او ځواب یی ورکړو. زه د میرمن رویا محبوب په دویم ردیف کی دقیقا د ښاغلی رایان دونووان Ryan Donovan” “ شاته د میرمن الیسا د لیکونکو نه او دوه ماشومان د نړیواله سلامتی تمویل سازمان نه ناست ومه. لومړی ماشوم د احمد د عراق نه وو چی لیدنه او یو مړوند یی په عراق کی د لاس نه ور کړی وو,او بل نگاونگ ”Nqawang” د هند نه چی دواړه لاسونه یی د برق نیونی کی یی د لاس نه ورکړی دی.


 


میرمن الیسا مونتالی د خپل ماموریت په اړه یی خبری وکړی. کاری فلسفه یی " یو ماشوم په یو وقت کی" ډیر مشهوره وو چی هر یو ماشوم ته په انفرادی توکه توجه کوی. د میرم الیسا سازمان په خلاف چی یو ماشوم شاید کالونه کار ولری, نور سازمانو ته شمیر, ډیر مهمه دی, لکه بهاری دیدگاه سازمان چی 5زره عینکی یی په یوه هفته کی د پرمختک په لور هیوادو کی توضیع کوی. د سلامتی تمویل سازمان نتیجه د یو هلک او انجلی توانمند کول د غالب کیدل نه پر مصیبت باندی دی چی په نتیجه کی یو غړی د ځان نه یی او بینایی د لاس نه ورکړی وی. او سوځیدلی دی.ځوک چی د نړیواله سلامتی تمویل سازمان حمایت کی قرار نیسی ښه حسن نیت سفیران د ایالات متحده امریکا او زده کړی او اجتماعی سامانه نه دی.


جوردن کاسلاوو تقصیر برنامی منلی ”#Embrace Failure” یی په حیث د یو پړاو د زده کړی اود اوښدو وقت برنامو پرمختک یی توضیع کړه. هغو د مختلفو حل کړلی لاری د خطرونو خنثی کولو نه یی بیان کړی, او هم د سازمانو تکیه کول د مختلفو فرصتو باندی د غیر انتفاعی بخشو نه تر دولته, او خصوصی بخشو نه یی شرح وکړه, چیرته چی دولت او یو بخش د خصوصی بخشو نه د بازار موازنه لپاره ”#ScaleToMarket” او د پایداره تجارت حمایت لپاره د یو بل سره کار کوی.”#Sustainablebusiness"


پول ریکاف  ”Paul Rieckhoff” د اجتماعی کارآفرینی اهمیت ”#Social Entrepreneurship” په اړه تشریح ورکړو د اجتماعی رسانو سهم په اړه “#Socialmedia” او دیجیتالی“#DigitalMedia” د یوی برنامی پیژندلو لپاره او زده کړی برنامو پرمختک لکه نوی جی ال بل”#GLBill” نرنامه خبری وکړی. وروسته زه او پول”Paul” د تویتر نه د یو بل سره په ارتباط کی شوو. دا فرصت وو ورته د مننی د زما اشتراک کښښدلو کارونو چی ما د ”Give Project” برنامه ارائه سره او کارآفرینی د زاړه سربازانو “#VeteranEntrepreneurship” تته کړی مو دی.


 په خبرو کی دا نتیجی ته ورسیدو چی بشر ملکرتیا سازمانونه د اوښده وقت نتایجو ته ډیری توجه ته د سرمایه کښښدلو برنامی راتللو ته او د پایداره بشر ملکرتیا جوړول لری.


دا همایش ماته ډیر زده کونکی وو او زه یی متقاعد کړم چی باید د دغه نه هم ډیر په یوه عمیقه برنامه کی وکورو. د میرمن الیسا مونتانی کاری فلفسه سره کولی شو یو ماشوم ته ډیر توجه ولرو او له دغه طریقه ډیره ماشومانو ته توانمندی کولو ته لاس پیدا کړو.


اجتماعی او دیجیتالی رسانی موږ د پرمختک او د اخبارو خپرول ثبت کی مرتبطه د هغو خلکو کارونو نه لکه الیسا مونتانی, جوردن کاسالوو, او پول ریکهاف نه سود نیسی کمک کوی یی. د موفقیتونو تشریح او ثبت یی او تاثیر د سرمایه گذاری راتلون و پایداره بشر ملکرتیا ارزش او اجتماعی کار آفرینی زموږ همگانی دنده ده.


میرمن الیسا مونتانی تر اوسه 160 ماشومان یی د ټولی نړی نه کمک کړی دی. هغو ملیونو خلکو زړونه او اندیشه یی د بشر دوستی ارزش په اړه او په لاس کی دارو گانی متاثره کړی دی. نړیواله سلامتی سازمان یوه ښه نمونه د ژرفنگر برنامو نه ده چی کولی شی د زرانو خلکو ژوند کی بدلون راوړی.About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160