نگاه گن look !

Posted on at


آه دل مظلوم به ما نند سهان میماند
گر خود نبرد برنده را تیز کند
نمو نه هقوق زن و حقوق بشر در افغانستان
About the author

Cinado

نام : محمد ادریس
تخلص شخصی : سینادو
فارغ مکتب سال 2014
تاریخ تولد : 1371 - 1994
وظیفه : گرافیک کار در انستیتوت علوم صحی عاطفی و انجمن عاطفی
همچنان : بازیکن فوتبال تیم استقلال هرات

Subscribe 0
160