Mass Songs Lyrics - Entrance Songs in Ordinary Time - Kapampangan

Posted on at


http://www.web.rcasf.com/library/images/header.gif

I just want to share the lyrics of the following Kapampangan songs used in the mass. These lyrics are hardly find in the internet and mostly not shared. With the first part, I’ll share these popular entrance songs or sometimes use as recessional in the mass.

1. Balayan A Talatuki – Cris Cadiang

Koro:

Balayan a talatuki

Balayan a mituburan

Balayan a inaus mu

Balayan a pinili mu

Balayan mu O Ginu, Keka nang pakayapan

Kekang palabungan, Kekang pabanalan

I

Meyaus king bie pamipatutu

Meyaus king bie pamanaral

O Ginu balayan mu antabayanan

O Ginu balayan mu papa mu ngan

II

Meyaus king bie pamaniamba

Meyaus king bie pamicapatad

O Ginu balayan mu antabayanan

O Ginu balayan mu papa mu ngan

 

2. Balen Apari – Fr. Greg Canlas

 

Koro:

Balen apari, Balen a Ari

Bansang iniwi, taung mepili

Keyang keuani busal na ning yatu

Ban kaya munie ganap a patutu

I

King Kayang daya, meuas, melinis

King kasalanan at sablang dungis

Sala ning yatu at Kayang asin

Yan ing kayausan, yan ing dikilan

II

Mebiniag tamu’t mete kambe na

Ban subling mie king panibayung bie

Bie tamu ngeni, bie ya para king Dios

Yan ing kayausan, yan ing dikilan

 

3. Casanting Na – Fr. Greg Canlas

 

I

Casanting na nung Ya ing dikilan

Pamisanmetung king balayan

Ampat iti ya ing Cayausan

NIng balang tau at bininiagan

 

Lalalalalalalalalalalala

 

II

Metung ya mu ing Dios pagsilbian

Metung ya ing Ginung panginuan

Metung ya mu ing Capanayan

Metung ya mu ing sasalpantayanan

 

4. Dalit Ning Kapurian by Irwin Nucum

 

Koro:

Lumapit at midalit kapurian

King Dios kambe ning kapasalamatan

O balen a Keyang pagmasabalan

At ingatan nang anting kawan

I

Ikong matulid a pamibie-bie

Ikayung makipusung dalise

Kapurian sukat pin ibie

King Dios ning kekatamung bie

II

King Dios ning ligaya’t kamalan

Masikan tamu ngan manigtigan

Bayung dalit yang ikanta

King bage ding alpa at lira

III

Sablang mabibie’t lelangan na

Ing Ginu ya’ng samban yu’t galangan

Maligaya ya ing bansa

Nung ing Dios ya ing Ginu na

 

5. Ginu Atyu Busal Tamu by Rey Quizon

 

Koro:

Manatili ku kambe yu, pengaku ning Ginu tamu

Manatili ku, manatili ku kambe yu, pengaku ning Ginu tamu

I

Ginu atyu busal tamu nukarin adua o atlu king lagiu na mitipun la

II

Ginu, atyu busal tamu. Keyang Banal a Amanu kekatamu ipasiag na

III

Ginu atyu busal tamu. King alak at tinape kekatamu iyapag na

IV

Ginu atyu busal tamu. King Pari a talasuyu kekatamu manimuna

V

Ginu atyu busal tamu. Yang pakatingiran tamu kaniting Banal a misa.

 

 

6. Kasanting Dang Tangalan by Fr. Greg Canlas

 

Koro:

Kasanting dang tangalan Karin kabundukan

Ding daratang mamalita king kaligtasan

Daratang Ya’ing Ginu, salubung ka tau

Kasanting dang tangalan

Ding daratang king lagiu ning Ginu

I

Taung mabibie, nukarin ka munta?

Nukarin ke menibat, nang manaya keka?

Ginu daratang Ya ban tairan na ka

King bie a payapa, king bie masaya

II

Ding tubud na keka, tau lang kalupa

Amanung daralan na, Amanu lang Keya

Pastul yang tubud na tuki ka karela

Kayarian ning banua, pagdulapan ya

 

7. King Balang Panaun – By Cris Cadiang

 

Koro:

King balang panaun O Ginu purian Ka

King balang panaun O Ginu samban Ka

Kaleldo’t kauran, kanauan, kaskupan

Tula mu O Ginu king pusu ku saslag

I

Atin panaun ing pangabait

Ating panaun kamatayan naman

Ating panaun ing pamananam

Ating panaun mamutput tanaman

II

Ating panaun ing pamanyugat

Ating panaun pangakayap naman

Ating panaun ing pamanyira

Ating panaun manalakad naman

 

8. Nio Casanting Dang Tangalan

 

Koro:

 

Nio kasanting dang tangalan karing bunduk

Ding daratang mamalita king kaligtasan

(2x)

I

Dakal la pa ding manenaya

King kaligtasan a kimtan na

Bulag, maklak, pile at pipi

Kalulu at mete

Balen ning Dios Ikang magdala

King kaligtasan a kimtan na

Ing karelang kapanayan

Kekang pakibatan

II

Balen ning Dios Ikaing asbuk na

Ban mipasyag yang Amanu na

Amanung babie ganap a bie

Ing alang anggang bie

Amanu na Kekang ipasyag

King aldo aldo Mung bie’t dapat

King sala na Kekang aslagan

Ing kapaligiran

 

9. Purian Ye Ing Ginung Mayupaya – By Fr. Greg Canlas

 

Purian ye ing Ginung Mayupaya

Yang ari at ya ing miglalang

Purian me O kaladua ku purian me

Yang kayap , yang kaligtasan mu

//Ikong makiramdam, lumapit kayu

Ing altar ning Dios yang lapitan

Ban makiabe king uagas a kapaniamban//

II

Purian ye ing Ginu Kaya iyampang

Ding ain babo na ning altar

Ding kasalanan at ding kakulangan

E la sana maging sagabal

//Cristo panagkat na kayang pamangan

At pakisuluan Kayang apunan

Kambe na daun tamu naman king Ibpa//

 About the author

rod-sison

I'm Rod. I'm a Broadcast Engineer. I'm also a musician, composer and arranger of Kapampangan Liturgical Music. I love to write blogs related to the reality of life. I'm also an avid NBA fan and basketball blogger.

Subscribe 0
160