د جنیفر خلاصه کارونه، اجتماعی رسانه او د فیلم تمویل: د مارس ویرونیکا مورد (veronica Mars)

Posted on at

This post is also available in:

د دغه هفته آوازه د فیلم جوړولو په صنعت کی، سریع پیل د برگردان ویرونیکا مارس، (Veronica Mars) تلویزونی برنامه چی په کال 2007 ختمه شوی وو او ډیره ښه برنامه هر وقت نه وه، په یو فیلم کی دی. دغه برنامه حدودا 2.5 ملیونه کتونکو سره او د 300 هزاره حامی سره په فیس بوک کی دقیقا د ډیرو ښو برنامو ورپسی لکه سین فیلد، (Seinfeld) سی راک (30 rock) او د کور سړی (Family guy) قرار نیسی. اما د جمعه ورځ، کله چی راب توماس(Rob Thomas) د دغه نمایش جوړونکی او تولید کوونکی، د همګانی تمویل برنامه یی د دغه نمایش تبدیل کولو نه فیلم ته پیل کړل، په حقیقت کی د یو نوی پړاو پیل د فیلم جوړولو د انکشاف په صنعت کی وو. دقیقا دغه برنامه په ځو ساعاتو کی یی څو رکوردونه په خپل نوم ثپت کړل: پورته هدف مو چی د برنامی په پیل کی مد نظر مو نیولی وو، فوری برنامه د 1 ملیون دالرو رسیدلو ته او د 2 میلیونه دالری هدف یی.

څو کاله مخته چی یوه برنامه د لغو کیدلو معرض ته واقع کیدله. حامیان یی داد خواست نامه ی او نمادینی شیان یی د برنامه نه مربوطه شبکی ته رواستول تا خپل توجه دغه برنامی ته جلبه کړی. اوس د هزارانو فلفل داره شیشه یی سوس په عوض کی د لیکل یی WB شبکی ته د روزویل (Roswell)برنامی ادامه ورکولو ته، حامیان، مستقیما همګانی منبع یی ویبګاه ته (Crowd sourcing Websites) ورځی.

دا مورد د هغه بیانکر چی څرنکه د جوړولو صنعت او د فیلم خپرول په تغییر کی دی. او آخیرونو نوی رسانه یی ابزارونو نه د هغه انکشاف ورکولو لپاره استفاده کوی، دی.  تاسو شاید  ویوه ورځ د رسانو اجتماعی آموزشی دوری او د فیلم تمویل لکه د ویرانیکا مارس زده کړه ونسی.ډیر فیلمونه د آنلاین برنامو ځخه او د اجتماعی رسانو شبکو ځخه د انکشاف لپاره یی د تصویر اخیستلو په وقت کی په ویژه د هغه عرضه په وقت کی بازار ته استفاده کوی. قرارداد چی د وارنر بروس(ٌWarner bros) او ویرانیکا مارس (Veronica Mars) ترمنځ چی تر اوسه هم مالک یی دی او راب توماس(Rob thomas) د راب توماس د حمایت لپاره دغه برنامه وتړل شوه.ټول کارونه چی راب توماس کړل، تبلیغاتی برنامه یی جوړه کړه، معلومات یی د فیس بوک او خپل شخصی تویتر ځخه یی خپره کړل او دا معلومات یی د کرستن بل چی اصلی ستاره د دغه نمایش اشتراک ته یی کښښدل. دا بیانګر د اجتماعی شبکه قدرت دی.

انکس فیلم یوه همګانی تمویله شبکه نه ده بلکه، موږ خپل فیلم جوړول د آنلاین تبلیغاتو څخه تمویل کوو. اما دا یو یو عینی واقعیت دی چی د فیلم جوړول راتلونکه، تولید او خپرول یی په انترنیت کی په خصوص د اجتماعی رسانه په شکل دی. اوس بیرته راځو چی په دغه هفته کی څه شی اتفاق شوی. ما نامه ای کارکرد په مورد د اس اکس اس دبلیو،(SXSW) د تریبیکا د فیلم جشن واره (Tribeca Film Festival) او ویرانیکا مارس (Veronica Mars) ولیکل. همچنان دوی د زموږ د فیلم جوړولو او آخری جزئیات د خپل د امتیازات څخه (Buzz Score) چی اوس ډیر منصافنه دی نسبت د کاربرانو توجه او هغه خوښی چی د دوی له خوا نیسی، باخبره شوی دی، موږ په دغه هفته کې د تلویزونی صفحه څخه د آسیایی فیلمونه او سندرو څخه وو او یو د اسکاتلندی- ایرلندی رقص نمایش څخه د اسمک استدیوی (Web TV) نه او یو ویدویی جریات مو مجموعه خلاق مرغآبی پردار Fuzzy Duck Creative team او څو نور ویدیو کانی د ایالات متحدی مریکا دریایی نیرو صفحه څخه پذیرایی مو کړل. فیلم جوړونکی اګنارسیو رویز الواریز Filmmaker Ignacia Ruiz Alvarez یو ویژه فیلم یی زده کونکو ته د دوی تشویق لپاره یی خلق یی کړ او د منی ده مووی گایManny the Movie Guy برنامه آخرینه مصاحبه یی د بازکرانو او کارکنان سره د شکست اولمپوس Olympus Has Fallen فیلم او مرور یی د باور غیر قابل چودل The Incredible Burs Wonderstone او اندراستون موږ ته یی راواستوا. 

- Jennifer BourneAbout the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160